KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

MZES Gayrimenkul Alım Satım İnşaat ve Ticaret A.Ş., 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3.maddesinin ı bendinde tanımı yapılmış olan Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hazırlanmış olan “Aydınlatma Metni”ni siz değerli ziyaretçilerinin bilgilerine sunar.

Değerli ziyaretçilerimiz, web sitemizi ziyaret etmekle, işbu “Aydınlatma Metni”ni okumuş ve kişisel verilerinin işlenmesine açık onay vermiş bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz; sunduğumuz ürün/hizmetten faydalanmanızın sağlanması ve ayrıca sunduğumuz ürün/hizmetin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti analizleri, sağlayacağımız avantajlardan haberdar edilebilmeniz için her türlü satış, pazarlama, tanıtım, reklam ve iletişim uygulamaları için bilgi toplamak, sizlere özel pazarlama çalışmaları ifa edilmesi ve idari ve adli mercilere karşı bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilme, kaydedilme, depolanma, muhafaza edilme, değiştirilme, yeniden düzenlenme, açıklanma, aktarılma, devralınma, elde edilebilir hâle getirilme, sınıflandırılma ya da kullanılmasının engellenmesi gibi şekillerde işlenecektir.

Kişisel verileriniz; Anayasa ve diğer yasalarda düzenlenmiş ve güvence altına alınmış olan özel hayatın gizliliğini de kapsayan temel hak ve özgürlüklerinizin korunması ilkeleri esas alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına ve ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddeleri’ne uygun ve doğru olarak, belirli ve meşru amaçlar için işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin, bununla tahdidi olmaksızın sunduğumuz hizmetin ifası amacı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri kapsamında; yurtiçi ve yurtdışında bulunan ve faaliyetlerimizin ifası için işbirliği yaptığımız ve yapacağımız kişi ve kurumlar, mevcut ve ilerideki ortaklarımız, iştiraklerimiz ve şirketlerimiz, taşeronlarımız ve tedarikçilerimiz ile bunların belirleyeceği 3.kişiler ve kuruluşlar, resmi merciler ve kamu kurumlarına aktarılabileceği hususu bilgilerinize arz olunur.

Kişisel verileriniz; sözlü ve yazılı olarak yasadan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için sosyal medya hesapları(Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Google Plus, Youtube, Admatic), web sitesi, web sitesinde yer alan iletişim formu ve diğer formlar ile sözleşmeler, sosyal medya kanalları ve arama motorları üzerinden tarafınızca doldurulan formlar, elektronik postalar, dijital pazarlama kanalları, mobil uygulamalar ve çerezler gibi sözlü, yazılı ve elektronik ortamda toplanabilir.

Herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak “Kuloğlu Mah. Adile Naşit Sok. No:6/1 Beyoğlu/İSTANBUL” adresinden veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle info@hacımimigardens.com adresinden bize iletebilirsiniz. Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bilgilerinize sunarız.